אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
שימוש כל שתעשה באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.
על העושה שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו להיות מעל גיל 81 ו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד ו/או עוסק מורשה הרשום כדין במדינת ישראל. המשתמש על להיות בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע“י אחת מחברות כרטיסי האשראי. המשתמש על להיות בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט םורשו במרשם האוכלוסין.

השי בתכנים ,מוש באתר ובשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם )IS AS )בהתאם להחלטת , ולא טרופיק היהת לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טרופיק בגין התכנים והשירותים המוצעים באתר.
השימוש, אפוא, בתכנים ובשירותים הנ"ל ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מטרופיק.

הסימנים המסחריים וסימני שירות והתכנים באתר מוגנים על רוחני קניין וזכויות יוצרים זכויות ידי . כל שימוש
מורשה בלתי של התוכן המוצג באתר זה להפר עלול את יוצרים זכויות חוקי , מסחריים סימנים חוקי , הפרטיות חוקי והפרסום, ותקנות התקשורת אשר המפר אחד או יותר מהם צפוי לעמוד בפני הליכים משפטיים כנגדו.
על המשתמש בתכנים ובשירותים של האתר חל איסור מוחלט לבצע ב אתר שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי התכנים או השירותים המוצעים באתר.
טרופיק רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש ו לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה לפיכ טרופיק בקשר לכך.

טרופיק אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר לא יופרע , יינתו נו םכסדר ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיו
חסי נים מפני גישה לא חוקית למחשבי טרופיק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי
התקשורת אצל טרופיק או מי מספקיה טרופיקו לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב שימוש ו/או הסתמכות על תכנים ועל ה השירותים המוצעים באתר.
טרופיק אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו
של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ו טרופיק לא תישא בכל
אחריות בקשר לכך. ל מת לבך,ושת טרופיק שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך
לבין .טרופיק

זמני אספקה בטרופיק הם עד 30 ימי עסקים לא כוללים שישי שבת, לרוב השרותים מסופקים אונליין במידה
והעסקה גדולה זמן האספקה יוערך עד 30 יום משלוחים מדיניות /אספקה – לאחר התשלום יתקבל במיידית הודעה במייל הלקוח שבו התבצעה העסקה שהוזמנה התשלום באתר מתבצע באמצעות חברת המסחר האלקטרוני PayPal קארדקום בע"מ , ומתבצע ע“י הפנייתך לשרת המאובטח של PayPal ולאחר מכן חזרה לאתר שלנו. פרטי האשראי לא נשמרים בשום שלב בשרת האתר.


תמידה וב מסור פרטים לא נכונים אודות פרטיו או פרטים כוזבים אודות כרטיס האשראי , לרבות תוקף כרטיס,
מספר כרטיס, כתובת ,ת.ז, או כל פרט שלא יאפשר לטרופיק לבצע את העסקה אזי תראה טרופיק בעסקה כחסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי תנאי בשום ך ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין פרטים כוזבים והוצאות טיפול.

הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
ניתן לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנותיו )"החוק"( ועל כן ביטול יתאפשר בתנאי שהשירות
טרם החל ובהתאם להוראות החוק. דמי ביטול עסקה 5%הינם מסכום העסקה הכולל או 833 “ש ח )הנמוך מבניהם(והם יגבו מכרטיס האשראי של הלקוח בתשלום אחד.

טרופיק רשאית לסרב, מכל סיבה שהיא, לאשר עסקת רכישת שירותים והיא רשאית להפסיק בכל שלב את מתן
השירות אותו הזמנת היה ויתברר כי השירות שהוזמן מקדם מטרה שאינה חוקית, פוגעת בזכויות צד שלישי ו/או
מפרה הוראות כל דין ו/או תנאי שימוש של צד שלישי כלשהו. הופסק השירות בנסיבות אלו ו/או בנסיבות אחרות
שאינן בשליטת טרופיק, לא יוחזר לך כספך.ידוע לך כי השירותים המוצעים באתר תלויים וכפופים למדיניות , כמו גם למעשים ולמחדלים של צדדים שלישיים ביניהם גוגל העולמית, מפעילת אתר YouTube וחברת פייסבוק וINSTAGRAM . משכך, טרופיק לא תשא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם לך ו/או למי מטעמך כתוצאה מפעולה או אי פעולה של צדדים שלישיים אלה ואינה מתחייבת כי השירות אותו רכשת ישיג את התוצאה אותה בקשת לקבל. לבתי המשפט המוסמ בעיר תל םשמושב כים – אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנו ע לתנאי ג.שימוש אלו